سبد گل
سبد گل

مفهوم رقابت تجاری با استفاده از دو قایق کاغذی رنگی مختلف