رنگ‌های تکمیلی
رنگ‌های تکمیلی

مفهوم رقابت تجاری با استفاده از دو قایق کاغذی رنگی مختلف