چرخ‌و‌فلک معروف
چرخ‌و‌فلک معروف

مفهوم رقابت تجاری با استفاده از دو قایق کاغذی رنگی مختلف