قالب کف و جدول
الستون
قالب کف و جدول
قو
قالب کف و جدول
پوست ماری لاشه ای
قالب کف و جدول
شش ضلعی شش تایی